วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 10 วันที่ 8 มกราคม 2556
กิจกรรม
อาจารย์อธบายถึงเทคนิคการสอนเด็กโดยการใช้คำถามที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก

 • เวลาใช้คำถาม ถามเด็กให้ ถามว่า "เด็กๆนึกถึงอะไร" ไม่ควรใช้คำว่า "คือ " เพราะจะทำให้เด็กได้มีอิสระในการคิด และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • เกณฑ์ คือ ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข
 • มาตราฐาน คือ สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับได้
มาตราฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ สสวท.
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
 •  จำนวน>นับ>ค่า>ตัวเลขกำกับ  
 • การดำเนินการ นำจำนวนมาใช้ในชีวิตประจำวัน
สาระที่ 2 การวัด
 • มีค่าและปริมาณที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขโดยใช้เครื่องมือวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
 • ตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง (ใช้เครื่องมือ ปริมาณ ตัวเลข หน่วย)
สาระที่ 4 พีชคณิต
 • เข้าใจรูปแบบและความสำพันธ์
สาระที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 • รวบรวมข้อมูล(สถิติ) การนำเสนอ(กราฟ)
สาระที 6 ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • เป้นการประยุกต์ใช้

การนำดอกไม้มาประยุกต์ใช้
 1. ทำสถิติ
 2. จำนวน
 3. เซต
 4. เรียงต่อกัน
 5. ขนาด
 6. ใช้เกณฑ์
การบ้าน
 • เตรียมสอบสอนตามแผนที่เขียนไว้(กระดุมหลากสี)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น