วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิศาสตร์ปฐมวัย

วันที่ 6 มีนาคม 2556
    สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย และเป้าหมายสำคัญในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก รวมทั้งเป็นแนวทางในการกำกับตรวจสอบ และประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยวัยจัดอยู่ภายใต้สาระหลักดังนี้
 
 

กีฬาสีพี่น้องปฐมวัย

วันที่ 2 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรมกีฬาสี
สนุกมากพี่น้องร่วมกันเล่นกีฬา....ถึงจะร้อนแต่ก็มีความสุข
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรุปโทรทัศน์ครู

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ - Learning Through Play : Mathematical Development
จุดเด่น

 1. เป็นการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กโดยใช้หลักสูตรการเล่นเป็นฐาน (play-based curriculum) ในโรงเรียนนำร่องแห่งหนึ่งใน Welsh
 2. เน้นการปูพื้นฐานความพร้อมให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะในช่วงแรกที่เรียกว่า foundation phase ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆตามความถนัดและความสนใจของเด็ก
 3. เปิดโอกาสให้ครูได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน (out door activities ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนโดยไม่เร่งรัดหากนักเรียนได้มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละคน
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ ภ่าษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เงิน หรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอื่นๆที่นอกเหนือจากชั้นเรียนธรรมดา
 5. การใช้สื่อที่หลากหลายเช่น  a bee robot,ตุ๊กตาหมี ดินสอยักษ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้คณิศาสตร์ เช่นการประเมิณค่า และการแก้ปัญหาเป็นต้น
 6. แสดงถึงการประสานงานและการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองซึ่งมีการเปลี่ยนปลงสู่การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ อาจทำให้เด็กไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ ซึ่งในทางตรงข้ามพบว่า นักเรียนเหล่านี้ต่างมรความสุขและใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการเรียน มีความสำเร็จีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างน่าพึงพอใจ
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
 • อาจนำมาปรับประยุกต์โดยการนำการเล่นอย่างมีความหมายมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมได้
เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
 • จะต้องมีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
 • ครูจะต้องไม่ยึดติดกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นแบบเดิมๆ
ข้อควรระวัง
 • ใช้ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเดก

ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย


คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กควรเน้นการให้เด็กได้มีโอกาสจัดกระทำ กับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพราะเด็กในวัยนี้เรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู้และการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การจัดการเรียนรู้เน้นให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด และกระตุ้นให้เด็กได้คิดและมีโอกาสจัดกระทำ หรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสแตะต้อง ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยผ่านประสาทสัมผัสแตะต้อง ได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว
การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง การจัดสภาพการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กเป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้า แก้ปัญหา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบยอด ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เด็กแต่ละวัยจะมีความสามารถเฉพาะ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง บรรยากาศการเรียนต้องไม่เคร่งเครียดเด็กรู้สึกสบายๆในขณะเรียน เห็นความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ บ้าน โรงเรียน กิจกรรมสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบยอดได้ดีขึ้น

  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยความสามารถต่างๆดังนี้

 1. การจำแนกประเภท
 2. การจัดหมวดหมู่
 3. การเรียงลำดับ
 4. การเปรียบเทียบ
 5. รูปร่างรูปทรง
 6. พื้นที่
 7. การชั่งตวงวัด
 8. การนับ
 9. การรู้จักตัวเลข
 10. รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับตัวเลข
 11. เวลา
 12. การเพิ่มและลดจำนวน
จำนวนและตัวเลข เด็กปฐมวัยหากได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการใช้สื่อของจริงจะส่งผลให้มีทักษะการรับรู้เชิงจำนวนเนื่องจากธรรมชาติได้สร้างให้สมองของเด็กมีบริเวณที่เกี่ยวข้อง กับการรับรู้เชิงจำนวน ส่วนของสมองอย่างน้อย 3 บริเวณที่เกี่ยวข้องกับทักษะการรับรู้เชิงจำนวน สองส่วนแรกอยู่ที่สมองทั้งซีกซ้ายและขวาเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ตัวเลข และบริเวณที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบจำนวน และบริเวณสุดท้ายอยู่ที่สมองซีกซ้ายคือ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนับปากเปล่าและความจำเกี่ยวกับจำนวน การคำนวณ โดยสมองทั้ง 3 ส่วนจะทำงานร่วมกัน พัฒนาการด้านการรับรู้เชิงจำนวนและคณิตศาสตร์เริ่มตั้งแต่ปฐมวัยและพัฒนาเรื่อยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปวิจัย

เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบของ พิจิตรา เกษประดิษฐ์

ปริญญานิพนธ์

ของ

พิจิตรา เกษประดิษฐ์

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สำคัญที่สุด สำหรับพัฒนาการของมนุษย์ สิ่งที่เด็กได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง5 ปีแรก ของชีวิตจะมีผลต่อการวางรากฐานที่สำคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งทางด้านการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใส่ความรักและความอบอุ่น บลูม (Bloom)
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
 • เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ
ความสำคัญของงานวิจัย
 • ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับครูและและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอีกวิธีหนึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง
 • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 3-4 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 20 คน
ตัวแปรที่จะศึกษา
 • ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ
 • ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิศาสตร์
สรุปผลการวิจัย
 • ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายบุคคลของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 16 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
 1. อาจารย์และนักศึกษาพูดคุยสรุปเรื่องราวที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยว่าเวลาจะทำแผนการสอนต้องคำนึงถึงมาตราฐานคณิศาสตร์
 2. คณิตศาสตร์เป็นเรื่องของการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดได้หลากหลายเวลาสอนเด็กควรทำมายแมปและตารางสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วยทำให้เด็กและครูเกิดความเข้าใจร่วมกัน
 3. สอนวิธีการใช้เกณฑ์ตั้งคำถาม เช่น กล้วยที่มีสีเหลือง กับกล้วยที่มีสีเขียว ให้ใช้คำถามเกณฑ์เดียวคือ กล้วยที่มีสีเขียวมีกี่ลูก ที่เหลือเด็กก็จะรู้เองว่าคือกล้วยที่มีสีเขียว
 4. สอนเด็กจัดประเภทของบางอย่างมันสัมพันธ์กันเด็กก็ได้รู้แล้วเข้าใจว่าทำไมของบางอย่างต่างกันแต่อยู่ด้วยกัน
 5. ต้องมีการบันทึกโดยใช้ตารางเปรียบเทียบในการสอนควบคู่กันไปด้วย
พูดคุยตกลงเรื่อง
 • เสื้อสูตรว่าจะตัดหรือไม่
 • ตกลงวันจัดงานกีฬาสี
 • ตงลงวันเวลาไปดูงานที่ลาว ตกลงเรื่องรถและค่าใช้จ่ายว่าต้องช่วยกันออกส่วนไหนบ้าง
งานที่ทำในห้องเรียน
อาจารย์กระดาษคนละแผ่นและให้เขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ข้อได้แก่
 1. ได้ความรู้อะไร
 2. ได้ทักษะอะไร
 3. รู้วิธีสอน ตีโจทย์ได้ไหม
การบ้าน
 • ให้สรุปวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยลงบล็อคห้ามซ้ำกันกับเพื่อน


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 15 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม
เพื่อนสอบสอน หน่วย "ร่างกายของเรา"

อาจารย์ให้คำแนะนำวิธีการสอนที่ถูกต้อง
 • การสอนต้องได้มาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคณิตศาสตร์
 • ใช้คำถาม...ถามเด็กให้ถูกต้องไม่ซับซ้อนวกวน
 • ต้องรู้จักวิธีควบคุมเด็กเพื่อให้เด็กสนใจทำกิจกรรม