วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรุปโทรทัศน์ครู

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ - Learning Through Play : Mathematical Development
จุดเด่น

  1. เป็นการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กโดยใช้หลักสูตรการเล่นเป็นฐาน (play-based curriculum) ในโรงเรียนนำร่องแห่งหนึ่งใน Welsh
  2. เน้นการปูพื้นฐานความพร้อมให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะในช่วงแรกที่เรียกว่า foundation phase ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆตามความถนัดและความสนใจของเด็ก
  3. เปิดโอกาสให้ครูได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน (out door activities ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนโดยไม่เร่งรัดหากนักเรียนได้มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละคน
  4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ ภ่าษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เงิน หรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอื่นๆที่นอกเหนือจากชั้นเรียนธรรมดา
  5. การใช้สื่อที่หลากหลายเช่น  a bee robot,ตุ๊กตาหมี ดินสอยักษ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้คณิศาสตร์ เช่นการประเมิณค่า และการแก้ปัญหาเป็นต้น
  6. แสดงถึงการประสานงานและการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองซึ่งมีการเปลี่ยนปลงสู่การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ อาจทำให้เด็กไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ ซึ่งในทางตรงข้ามพบว่า นักเรียนเหล่านี้ต่างมรความสุขและใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการเรียน มีความสำเร็จีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างน่าพึงพอใจ
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
  • อาจนำมาปรับประยุกต์โดยการนำการเล่นอย่างมีความหมายมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมได้
เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
  • จะต้องมีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
  • ครูจะต้องไม่ยึดติดกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นแบบเดิมๆ
ข้อควรระวัง
  • ใช้ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเดก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น